PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

projekt
"Wdrożenie strategii CSR w firmie DiabetesLab Poland"

Z satysfakcją informujemy, że firma "DiabetesLab Poland" wcześniej "INFIZ" Przemysław Majewski przystąpiła do realizacji projektu wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z którą w swoich działaniach uwzględniać będzie interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z personelem, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności firmy DiabetesLab Poland poprzez opracowanie i wdrożenie strategicznego podejścia do zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu opartego o dialog z interesariuszami. Projekt realizowany będzie w trzech obszarach tematycznych tj. środowisko naturalne, relacje z personelem firmy i zaangażowanie społeczne. Poszczególne działania realizowane będą w okresie 01.03.2014-15.02.2015.

Działania w zakresie środowiska naturalnego obejmą:

 • elektroniczny obieg dokumentów i cyfryzację działań i procesów
 • wartości ekologiczne oferowanych usług i produktów
 • świadomość aspektów środowiskowych wśród kontrahentów i współpracowników

Działania w zakresie relacji z personelem obejmą:

 • poprawę komunikacji wewnętrznej
 • pilotażowy program stażowy
 • podwyższenie standardów etycznych

Działania w zakresie zaangażowania społecznego obejmą:

 • rozwój społeczności lokalnej
 • dialog społeczny i edukację

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ


 • kwota dofinansowania (70%): 15 481,96 CHF

Realizacja projektu przyniesie bezpośrednie korzyści dla zakładanych grup docelowych tj. współpracowników firmy, przedsiębiorców, uczelni wyższych i ich absolwentów, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz młodzieży. Założone cele i działania przyczynią się do zmiany zasad podejmowania decyzji przez kontrahentów i klientów oraz zdefiniują reguły współpracy. Realizacja projektu wpisuje się w następujące polityki horyzontalne:

 • zrównoważonego rozwoju
 • społeczeństwa informacyjnego
 • równości szans

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Realizator projektu:
DiabetesLab Poland Przemysław Majewski
ul. Abrahama 10
81-825 Sopot
www.diabeteslab.pl
biuro@diabeteslab.pl