PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

projekt
"Wdrożenie strategii CSR w firmie DiabetesLab Poland"

Z satysfakcją informujemy, że firma "DiabetesLab Poland" wcześniej "INFIZ" Przemysław Majewski przystąpiła do realizacji projektu wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z którą w swoich działaniach uwzględniać będzie interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z personelem, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności firmy DiabetesLab Poland poprzez opracowanie i wdrożenie strategicznego podejścia do zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu opartego o dialog z interesariuszami. Projekt realizowany będzie w trzech obszarach tematycznych tj. środowisko naturalne, relacje z personelem firmy i zaangażowanie społeczne. Poszczególne działania realizowane będą w okresie 01.03.2014-15.02.2015.

Działania w zakresie środowiska naturalnego obejmą:

 • elektroniczny obieg dokumentów i cyfryzację działań i procesów
 • wartości ekologiczne oferowanych usług i produktów
 • świadomość aspektów środowiskowych wśród kontrahentów i współpracowników

Działania w zakresie relacji z personelem obejmą:

 • poprawę komunikacji wewnętrznej
 • pilotażowy program stażowy
 • podwyższenie standardów etycznych

Działania w zakresie zaangażowania społecznego obejmą:

 • rozwój społeczności lokalnej
 • dialog społeczny i edukację

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ


 • kwota dofinansowania (70%): 15 481,96 CHF

Realizacja projektu przyniesie bezpośrednie korzyści dla zakładanych grup docelowych tj. współpracowników firmy, przedsiębiorców, uczelni wyższych i ich absolwentów, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz młodzieży. Założone cele i działania przyczynią się do zmiany zasad podejmowania decyzji przez kontrahentów i klientów oraz zdefiniują reguły współpracy. Realizacja projektu wpisuje się w następujące polityki horyzontalne:

 • zrównoważonego rozwoju
 • społeczeństwa informacyjnego
 • równości szans

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Realizator projektu:
DiabetesLab Poland Przemysław Majewski
ul. Abrahama 10
81-825 Sopot
www.diabeteslab.pl
biuro@diabeteslab.pl

project
"Implementation of CSR strategy in DiabetesLab Poland company"

We are pleased to announce that DiabetesLab Poland Przemysław Majewski company joined the project about implementation strategy of corporate social responsibility, according to which it will take into account social interests, environmental aspects and relationships with staff in its actions , which contributes to increase the competitiveness of company and to create conditions for sustainable social and economic development.

The main objective of the project is to increase the competitiveness of the DiabetesLab Poland company through the development and implementation of a strategic approach of corporate social responsibility based on dialogue with stakeholders. The project will be implemented in three thematic areas such as environment, relationships with company staff and social engagement. Individual actions will be implemented in the period 01.03.2014-15.02.2015.

Activities on the environment will include:

 • electronic circulation of documents and digitization of activities and processes
 • ecological value of services and products
 • awareness of the environmental aspects of business partners and associates

Activities on relations with staff will include:

 • improve internal communications
 • pilot internship program
 • raising ethical standards

Activities on social engagement will include:

 • development of the local community
 • social dialogue and education

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND
THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


 • amount of funding (70%): 15 481.96 CHF

Implementation of the project will bring direct benefits to the assumed target groups, such as associates companies, entrepreneurs, universities and their graduates, non-governmental organizations, public institutions and youth. Goals and actions will contribute to changing the rules of making decisions by partners and customers, and will define the rules of cooperation. Implementation of the project is part of the following horizontal policies:

 • sustainable development
 • information society
 • equality of opportunity

Swiss-Polish Cooperation Programme:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Contractor of the project:
DiabetesLab Poland Przemysław Majewski
ul. Abrahama 10
81-825 Sopot
www.diabeteslab.pl
biuro@diabeteslab.pl